Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Pedagogisch werkplan Christelijke buitenschoolse opvang het oogappeltje.

Onze pedagogische werkwijze: juli 2013 (opstart van de buitenschoolse opvang).
Ons pedagogische werkplan is een aanvulling op ons pedagogisch beleidsplan. In het werkplan zijn een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en behandelen we specifieke zaken. Het doel van het pedagogische werkplan is om de ouders te informeren waar de pedagogische accenten op christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje liggen en dient bij de omgang met de kinderen als handvat voor de pedagogische medewerkers. Bij het opstellen van het werkplan denken de pedagogisch medewerkers van het oogappeltje actief mee. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd en als dit nodig is aangepast. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het werkplan actueel blijft. Omdat de buitenschoolse opvang in opstart is zal het pedagogische werkplan meer worden geëvalueerd.

Veiligheid

Sfeer / dagindeling:
Als team van het oogappeltje vinden wij het belangrijk dat kinderen, zich veilig voelen op onze buitenschoolse opvang. Wij kijken dan ook individueel naar het wenningsproces van het kind. Het ene kind kan gemakkelijk wennen dan het andere kindje. We communiceren naar de kinderen op een actieve en positieve manier. Voor de kinderen hebben wij voldoende speelgoed en een fijne ruimte gecreëerd waar de kinderen vrij en veilig kunnen bewegen en ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vaste pedagogische medewerksters zien, daarom is er voor gekozen om bij het oogappeltje een vast team te creëren. We vinden het belangrijk om de kinderen op een goede manier te bejegenen, daarom letten we op het taalgebruik om de kinderen op een goede manier aan te spreken en te corrigeren De kinderen kunnen in de ruimte vrij spelen, knutselen, of samen met de pedagogische leidster of een ander kind een spelletje spelen. De kinderen gaan vaak naar buiten dit kan in de eigen tuin, maar ook in een speeltuin in de buurt, ook gaan we samen met de kinderen naar bijvoorbeeld naar de bibliotheek, boodschappen doen voor hun activiteit. Wij vinden veiligheid voor onze kinderen en de pedagogische medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld zoals, na een wc bezoek handen wassen. Neus snuiten in papieren zakdoekjes en hierna handen wassen. Aanstekers en lucifers zijn verboden op ons verblijf. Het is verboden te roken in en rond het verblijf. Wij vullen per maand formulieren in om onze kwaliteit en veiligheid na te lopen. Hierdoor proberen wij de risico’s zo laag mogelijk te houden.

Eten en drinken:
Eten en drinken gebeuren op vaste momenten op de dag. Het is een sociale bezigheid. Pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen om zelf hun boterham te smeren en voor gezond beleg te kiezen. Bij de middagmaaltijd wordt gebid en gedankt. De kinderen krijgen na het eten hun eigen washand om hun mond en handen mee te poetsen.

Ruimte en speelgoed:
In de ruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd, relaxruimte waar de kinderen kunnen lezen, zitten, met elkaar praten of uitrusten. De grote tafel gebruiken we met de kinderen om er te knutselen, kleien, de kinderen kunnen er puzzelen, of samen een spelletje doen. Er zijn verschillende speelgoedbakken waar de kinderen uit mogen kiezen. Lego, Playmobil, auto’s ect. Zo kunnen de kinderen individueel of samen kiezen om met een bepaald speelgoed te spelen. Dit stimuleren de pedagogische medewerkers ook naar de kinderen. Het speelgoed word wekelijks schoongemaakt of verkleedkleding uitgewassen, hiervoor hebben wij lijsten die ingevuld worden.

Vakanties / zomer:
In de vakanties bieden wij de kinderen uitdagende thema’s aan die passen bij de leeftijd van de kinderen. Als we een thema kiezen kijken we naar uitdaging, groepsproces, vermaak, plezier en kennis. De thema’s worden samen met de kinderen en door de kinderen samengesteld. Op warme dagen, zullen wij de kinderen insmeren met zonnebrandcrème en meer drinken aanbieden.

Vaardigheden en zelfvertrouwen

Groepsverband en individueel:
Wanneer de pedagogische medewerker met de kinderen een activiteit organiseert werken zij soms in een groepje of individueel met een kind. De pedagogische medewerker moedigt de kinderen aan om met een activiteit mee te doen. Wanneer kinderen geen zin hebben in de activiteit die hen door de pedagogisch medewerkers worden aangeboden, mogen zij ook vrij gaan spelen. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun activiteit, stimuleert de pedagogische medewerker de kinderen zelf hun spullen op te ruimen.

Kinderen betrekken bij dagelijkse taken:
kinderen worden door pedagogisch medewerkers aangemoedigd zoveel mogelijk te helpen met de dagelijkse dingen die er moeten gebeuren denk hierbij aan, zelf je tanden te poetsen en zelf hun schoenen op de daarvoor bestemde plaats te zetten, speelgoed opruimen, helpen met fruit klaar maken, tafeldekken ect. De pedagogisch medewerkers geven kinderen bij de uitvoer van taken complimenten, waardoor kinderen trots op zichzelf kunnen zijn. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind.

Omgaan met anderen

Rituelen en regels:
Rituelen dragen bij aan het groepsgevoel. Samen aan tafel eten, samen een spelletje doen, naar elkaar luisteren. Elkaar helpen bij een activiteit die iemand moeilijk vind.

Feest:
Bij verjaardagen van de kinderen of pedagogisch medewerksters worden bij het oogappeltje zeker gevierd. De pedagogische medewerker hangt slingers op en geeft de jarige de gelegenheid om te trakteren. (de ouder van het kind verzorgt de traktatie) er wordt voor het kind gezongen en het kind mag een cadeautje uitzoeken uit een bak met allerlei cadeautjes.

Waarden en normen:
Alle kinderen zijn welkom op het oogappeltje. De pedagogisch medewerkers stemmen hun werkwijze af op waar ieder kind behoefte aan heeft. Er zijn veel verschillen tussen kinderen en ouders vragen vaak hoe de pedagogische medewerker hier mee om gaan. De pedagogisch medewerkers staan open voor iedereen, dus ook voor kinderen die iets anders of meer nodig hebben. Als pedagogisch medewerkers zien dat kinderen niet lekker in hun vel zitten, of als zij vermoeden dat er meer aan de hand is met het kind dan bespreken zij dit met de ouders of de directie. De pedagogisch medewerkers wijzen de kinderen op hun woordgebruik. Wij stimuleren de kinderen Nederlands te praten en geen dialect.

Kinderen met een beperking:
Iedereen is op ons verblijf welkom, ook kinderen met een beperking. Er wordt gekeken of wij als dagverblijf de juiste begeleiding kunnen aanbieden. Het is belangrijk dat alle kinderen met een fijn gevoel van welkom, je mag er zijn, naar ons dagverblijf komen. Wel wordt er gekeken of het kind voor zich zelf of voor een ander geen gevaar is. Er wordt nauw contact gehouden met de ouders / verzorgers van de kinderen.

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op