Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

De oudercommisie van Het Oogappeltje bestaan uit de volgende leden:

Karolina Laszuk

Mama van
Malena en Antoine 


 

Margreet Cornelisse

Mama van Anouk en Kevin Cornelisse. 

Olaf Butijn

Papa van Sven en Nina Butijn.

Mirjam Moeleker.

Mama van Cas en Stef.
 

Tineke Minderhoud

Mama van
Lilian, Tristan en Lois.


 

Contact Oudercommisie

Indien u contact met de oudercommissie wilt;
mail: algemeen@oogappeltjezeeland.nl  

Reglement oudercommisie

Beleid Kinderdagverblijf Het Oogappeltje te Yerseke.

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Het Oogappeltje.

Vastgesteld door: Karin Bronsema 01-01-2012

1. Begripsomschrijving
Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar het kinderdagverblijf onder valt;
Houder: diegene die het kinderdagverblijf exploiteert
Kinderdagverblijf: een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang plaatsvindt.
Beroepskracht: degene die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen;
Ouder: een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort op wie de kinderopvang betrekking heeft.
Oudercommissie: de commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet Kinderopvang, functionerend in het verband van een kinderdagverblijf van de kinderopvangorganisatie, op een wijze zoals in dit reglement is beschreven;
Leden: leden van de oudercommissie
Verticale groep: een groep van 16 kinderen kinderen met een eigen ruimte

2. Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel: De belangen van de kinderen en ouders van het kinderdagverblijf waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf bij de directie.


3. Samenstelling

 • Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk art 58 lid 2);
 • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 • Personeelsleden, en leden van de directie van het kinderdagverblijf kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kinderdagverblijf bezoekt (Wk art 58 lid3).
 • De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden;
 • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen.


4. Totstandkoming en beëindigen van het lidmaatschap

 • Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen; kandidaat stelling kan schriftelijk of mondeling geschieden;
 • Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd;
 • Indien zich meer kandidaten melden dat er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing;
 • Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via een stembus, waarbij aan alle ouders een stembiljet is uitgereikt;
 • Oudercommissieleden worden gekozen voor de perioden van 2 jaar. Ze zijn onbeperkt herkiesbaar.
 • Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang op het kinderdagverblijf;
 • Tenminste één derde deel van de ouders kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda;
 • Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie


5. Werkwijze oudercommissie
De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijke reglement. Het huishoudelijke reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderopvang bepaalt.

6. Verzwaard adviesrecht oudercommissie
De houder stelt de oudercommissie conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:
a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:
• aantal kinderen per leidster
• groepsgrootte
• opleidingseisen beroepskrachten
• inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
b) Pedagogisch beleidsplan;
c) Voedingsaangelegenheden;
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
e) Openingstijden
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

7. Ongevraagd advies
De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (Wk art 60 lid 3)

8. Adviestraject

 1. De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken, met dien verstande dat het advies kan worden meegenomen bij het te nemen besluit; In overeenstemming tussen de houder en minimaal twee leden van de oudercommissie, waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een kortere maximale adviestermijn worden afgesproken;
 2. Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de oudercommissie verondersteld positief te adviseren;
 3. De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie redelijkerwijs voor de invulling van haar taak nodig heeft (Wk art 60 lid 4). Pas vanaf het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, gaat de termijn genoemd in 8.1 en 8.2 in. Tenminste één maal per jaar krijgt de oudercommissie schriftelijk de algemene gegevens over het beleid dat op het kinderdagverblijf het afgelopen jaar gevoerd is en in het komende jaar gevoerd zal worden, inzake de in art 6 a t/m g genoemde onderwerpen.
 4. De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art 60 lid 2).
 5. De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt.

9. Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie
De oudercommissie:
a) fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
b) heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
c) kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager;
d) voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de
e) levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
f) zorgt voor een heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

10. Facilitering oudercommissie

 1. De houder faciliteert de oudercommissie via:
  • het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee
  • het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten
 2. Op verzoek van de oudercommissie kan de houder (financiële) middelen beschikbaar stellen voor:
  • het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar


11. Geheimhouding

 1. Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht.
 2. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties:
  a) Informatie ven stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van privé-personen betreft of wanneer het gegevens betreft die het economische belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens).
  b) Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht.
 3. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd. Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is.


12. Wijziging van reglement :
Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie.

Reglement Oudercommissie 1.0 karin bronsema 01-01-2012

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op