Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

Pedagogische Beleidsplan Kinderdagverblijf

Datum: Herzien Mei 2015

Visie Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje:
Het aanbieden van Christelijke kinderopvang van de leeftijd 0 t/m 13 jaar.

Missie kinderdagverblijf Het Oogappeltje:
Een uitstekende relatie met de klant is voor ons vanzelfsprekend. In ons kinderdagverblijf heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen en waarin de kinderen gestimuleerd worden te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Onze accommodatie en medewerkers voldoen aan de wettelijke normen voor de kinderopvang.

Voor de werknemers wil “Het Oogappeltje” een goede werkgever zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de geldende cao’s en ook op het gebied van arbeidsomstandigheden voldoen wij aan de normen. Wij hebben een open en heldere communicatie en een goede werksfeer.

Pedagogische hoofddoelstellingen Het Oogappeltje:

 1. een pedagogisch klimaat te realiseren, waarin kinderen van 0 t/m 4 jaar de gelegenheid krijgen te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen.
 2. wij willen een kinderopvangvoorziening realiseren, waarin rekening wordt gehouden met de eigenheid van het kind en zijn (Christelijke) achtergrond.
 3. wij willen samenwerken met andere instanties mede vanuit het oogpunt van preventief handelen, bij kinderen die om extra zorg en aandacht vragen.


Een goed pedagogische klimaat:
Om het welzijn van het kind te kunnen stimuleren heeft ons kinderdagverblijf een goed pedagogische klimaat. Dit klimaat zorgt er voor dat kinderen zich prettig voelen en gestimuleerd worden om te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

Pedagogisch klimaat bevat de volgende elementen:

 • veiligheid
 • aandacht voor kinderen
 • samen met andere kinderen
 • belonen en straffen.
 • (christelijke) normen en waarden
 • zorgen voor kinderen
 • vve en registratie Kijk


Veiligheid:
Veiligheid wil ik onderverdelen in twee groepen. Fysieke veiligheid en psychische veiligheid. Fysieke veiligheid. Hieronder valt de inrichting van ons kinderdagverblijf zowel binnen als buiten. Alles is erop gericht dat het kind zich veilig voelt, ongestoord kan spelen en ontplooiingsmogelijkheden heeft. Het speelgoed sluit aan bij de belevingswereld van het kind. We bieden kind en ouder ruimte om voldoende te wennen. Dit wordt individueel per kind bekeken. Wij vinden het erg belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Psychische veiligheid is de relatie tussen kind en leidster. Dit is de basis voor het gevoel van veiligheid van het kind. Dit gevoel van veiligheid is de basisregel om te kunnen spelen, ontmoeten en ontwikkelen. De relatie tussen de kinderen onderling: voor het kind geeft de aanwezigheid van bekende kinderen een gevoel van veiligheid. Het groepsgevoel geeft een sterke basis om te kunnen spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen.

Wennen:
Wij vinden het belangrijk dat het kind zich prettig voelt bij ons. Het ene kind heeft daar meer tijd voor nodig dan het andere kind. Hierdoor hanteren wij een wenbeleid. Wij kijken samen met de ouders naar het kind en wat de behoefte van het kind is. Wij geven de ouders gelegenheid om samen met het kind te komen kijken, mee te spelen op de groep. Dit kan zich een aantal keren herhalen. Heeft het kind en de ouder behoefte om de uren rustig op te bouwen, dan geven wij hiervoor de ruimte.

Aandacht voor kinderen:
De relatie tussen groepsleidster en kind is bepalend voor de kwaliteit van de opvang. Het is belangrijk dat de groepsleidster op een actieve en positieve manier met het kind communiceert. Dit betekent zowel verbaal als non verbaal actief reageert op signalen, vragen en behoeften van het individuele kind. Door deze positieve houding van de groepsleidster kan en wil het kind zich hechten aan de groepsleidster. Op basis van deze veiligheid en betrouwbaarheid durft het kind te gaan spelen, andere kinderen te gaan ontmoeten en op ontdekking te gaan. Wij hebben gekozen om met vaste leidsters te werken en om zo weinig mogelijk met een invalteam te werken.

Samen met andere kinderen:
Positieve interacties tussen kinderen bevorderen het welzijn van het individuele kind. Door deze positieve ervaringen wordt de sociale competenties van het kind vergroot. De groepsleidster beschikt over vaardigheden om de interacties tussen kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Er worden groepsactiviteiten aangeboden B.V. samen een verftekening te maken, kringgesprek, stimuleren elkaar te helpen B.V. jas aandoen, puzzel te maken ect. Maar ook individuele activiteiten worden er aan geboden samen met een groepsleidster B.V. tellen, knippen, verven, kleuren (pen greep) ect.

Belonen en straffen:
Het kind staat centraal in de opvang in ons dagverblijf. Met respect voor het kind wordt bij de groepsleidsters van geborgenheid, veiligheid en uitdaging. Om hiertussen een goed evenwicht te vinden hanteert het dagverblijf regels. Door het kind op een positieve wijze te leren omgaan met de regels, ervaart het kind deze regels al een natuurlijk onderdeel van de opvang. De groepsleiding gaat hierbij uit van het individu van het kind en overlegt regelmatig met de ouders over de toepassing van de regels.

(Christelijke) normen en waarden:
Thuis voelen, is het belangrijkste bij ons dagverblijf. Daar maakt het kind nader kennis met normen en waarden, die zijn gericht op veiligheid, geloof, respect voor elkaar en ontplooiing mogelijkheden. De groepsleiding heeft hierin een voorbeeldfunctie. Om dit met elkaar vorm te geven zijn er regels opgesteld, over hoe we met elkaar om gaan en regels die we hanteren op en rond het dagverblijf.

Zorgen voor kinderen:
Het dagverblijf neemt een deel van de opvoeding en verzorging over van de ouders. Het betreft hier de lichamelijke en emotionele verzorging. De groepsleidster heeft de ruimte en tijd om persoonlijke aandacht te besteden aan de verzorging van het kind. De tanden van de kinderen worden na het middageten gepoetst. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders of verzorgers.

Bij emotionele verzorging gaat het erom dat het kind de gelegenheid krijgt zich geborgen te voelen, door de persoonlijke aandacht van de groepsleidster.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kijk (registratie methode).
Om de doelen voor het vve te kunnen bereiken werken we met het vve programma Uk en Puk. Vve is een instrument dat zijn oorsprong vindt in het onderwijsachterstandenbeleid en is erop gericht om onderwijsachterstanden bij kinderen in de peuterleeftijd (2 tot 4 jaar) en bij leerlingen in het basisonderwijs (4 tot 6 jaar) vroegtijdig op te sporen en te verminderen. Het uiteindelijke doel van VVE is om, naast een verbeterende taalontwikkeling, de overstap van peuterspeelzaal naar de basisschool laagdrempelig te laten zijn. Kinderopvang het oogappeltje werkt met het vve programma uk en puk zowel op het kinderdagverblijf als de peutergroep. Hier is bewust voor gekozen omdat wij van mening zijn dat alle kinderen en niet alleen de kinderen die hiervoor geïndiceerd zijn, mogen profiteren van deze specifieke stimulering van de brede ontwikkeling van peuters.

We bieden zowel op de 0 t/m 4 jaar, 0 t/m 13 jaar en op de peutergroep vve aan. Dit betekent dat de kinderen minstens 10 uur per week vve aangeboden krijgen. Ons vve is geduurde de uren dat de kinderen op het verblijf aanwezig zijn, continu in aanraking met vve. In al onze handelingen proberen we zoveel mogelijk vve in te verwerken. Dit doen we door de onderstaande kopjes spraak en taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenprikkels te gebruiken. Dit kan door middel van vragen stellen, in het zingen, voorlezen en praten met de kinderen.

We werken nauw samenwerken met de basisscholen om zo de doorstroming van het kinderdagverblijf naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We komen vier keer per jaar bij elkaar om te kijken waar we de kwaliteit van de doorgaande lijn nog kunnen verbeteren.

Thema’s
De thema’s die we kiezen voor de kinderen zal dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan.
Een thema duurt ongeveer 6 weken. Een Christelijk thema wordt afgewisseld met een niet Christelijk
thema. Thema kunnen b.v. zijn:

 • Welkom Puk
 • Ark van Noach
 • Regen
 • Abraham ging op reis
 • Eet smakelijk


Spraak en taal
Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Boekjes lezen, zingen, kinderen laten vertellen, taal stimuleren bij de kinderen b.v vertel eens, wat zie je enz.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Uk & Puk leert kinderen om te gaan met zichzelf en anderen. De activiteiten stimuleren om te vertellen, keuzes te maken, elkaar te helpen. Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een gevoel van veiligheid noodzakelijk. Want alleen dan durven kinderen op zichzelf te vertrouwen en anderen te leren kennen. Als pedagogisch medewerker hebt u daarin een belangrijke rol. U bent ook degene die kinderen uitdaagt en stimuleert.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Motoriek is belangrijk in Uk & Puk. De activiteiten helpen kinderen verschillende deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als deel van gewone dagelijkse routines. Uk & Puk helpt kinderen hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. U maakt hen bewust door het stellen van vragen.

Rekenprikkels
Uk & Puk besteedt aandacht aan beginnende rekenontwikkeling bij alle kinderen. Het gaat dan vooral om het opdoen van de eerste ervaringen. Uk & Puk biedt activiteiten met meten (Passen de schoenen?), ruimtelijke oriëntatie (Waar vallen de snippers?) en ontluikende gecijferdheid (Hoeveel cadeautjes zijn het? Een. twee drie.).

De kinderen worden een aantal keer per jaar geobserveerd met de kijk registratie, zodat we het kindje optimaal kunnen begeleiden. De kijk wordt ook op de basisschool gebruikt. Onze kijk gegevens zullen met de overdracht naar de basisschool worden besproken. 1 x per jaar krijgt u een uitnodiging voor een gesprek over uw kindje. Mochten er eerder vragen zijn, mag u altijd een gesprek aan vragen. Als wij het nodig vinden om vaker een gesprek met u over uw kindje te hebben, dan laten wij u dit weten. Dit gebeurt bij zowel bij de kinderen van de peutergroep als bij de kinderen van het kinderdagverblijf.

Ook maken we een herinneringsboek voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar. Hier bewaren we foto’s en tekeningen van de kinderen in, ook zetten we er verhaaltjes over de kinderen in.

Buitenspelen:
Buitenspelen vinden wij erg belangrijk. De kinderen van 0 t/m 4 jaar. Spelen op ons dakterras. Het dakterras is ingericht voor deze leeftijd. Beneden kunnen we ook buitenspelen, deze is ingericht met een glijbaan, speelhuis, krijtbord en kan er worden gefietst.

Aandacht voor elkaar en aandacht voor elkaar vinden we erg belangrijk. We stimuleren dit door activiteiten met elkaar te ondernemen. Dit telt voor het personeel onderling en voor de kinderen. Dit kan zijn door met elkaar om een boodschap te gaan. Eendjes eten te gaan geven. Naar de bibliotheek boekjes uitzoeken. We gaan zowel in groepsverband opstap als individueel. Als we in groepsverband op stap gaan. Gaan we met een kar waar de kinderen in zitten. Om met de kinderen opstap te gaan is toestemming gevraagd bij de ouders / verzorgers. Doormiddel van een formulier.

Kinderen met een handicap:
Alle kinderen zijn welkom op het kinderdagverblijf, het moet wel in onze mogelijkheid liggen. Om de kinderen die extra zorg nodig hebben goed te kunnen begeleiden. Ons uitgangspunt is dit samen in overleg met de ouders / verzorgers te bekijken. Ook moet de veiligheid niet in het geding komen.

Dagopvang verticale groep 0 t/m 4 jaar:
De kinderen worden opgevangen in een verticale groep (in de leeftijd van 0 tot 4 jaar).Maximaal 16 kindjes in de groep. We houden ons aan het kind-ratio beleid van de overheid. We kijken naar de samenstelling van de groep, als het nodig is zetten wij een extra pedagogische medewerker in. Om de kinderen zo voldoende aandacht en veiligheid te kunnen aanbieden.

Dagopvang verticale groep 0 t/m 13 jaar:
De kinderen worden opgevangen in een verticale groep (in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar). Maximaal 15 kinderen in de groep. We hebben hiervoor gekozen om de continiteit van de groep te kunnen waarborgen. De kinderen behouden hun eigen groep. Ze starten s’morgens in hun eigen lokaal met hun eigen vaste pedagogisch medewerkster. Ze draaien mee met de peutergroep en blijven na de peutergroep in hun eigen lokaal eten. S’middags kunnen we de kinderen meer uitdaging geven en andere materialen aanbieden. Zoals: hamertje tik, kralen, playmobil, treinen, zand, klei etc. Om half 4 voegen de basisschool kinderen zich bij deze groep aan. Hierdoor leren de kinderen met oudere kinderen spelen en zich meer weerbaarder te maken voor naar de basisschool toe. We kijken als pedagogisch medewerkster en samen met de ouders of de kinderen dit aan kunnen. Op maandag t/m vrijdag wordt de leeftijd van de groep van 3 t/m 13 jaar gehanteerd. Op zaterdag is de groepsleeftijd wel van 0 t/m 13 jaar.

Peutergroep:
De kinderen worden opgevangen in een horizontale groep. Kinderen van 2 t/m 4 jaar oud. Maximaal 15 kindje in de groep. Dit wordt in de ruimte aangeboden waar na de peutergroep de verticale groep van 0 t/m 13 jaar doorgaat. We houden ons aan het kind-ratio beleid van de overheid.
We kijken naar de samenstelling van de groep, als het nodig is zetten wij een extra pedagogische medewerker Of vrijwilligster in (vrijwilliger protocol aanwezig). Om de kinderen zo voldoende aandacht en veiligheid te kunnen aanbieden.

Zelf meenemen op de peutergroep:
De kinderen nemen zelf fruit mee om zo te leren dat ze hun eigen tasje spulletjes meenemen en gebruiken. Als uw kindje zindelijk aan het worden dan graag een extra setje schone kleding.

Bijna 4 jaar!
Als uw kindje bijna 4 jaar wordt, gaat de pedagogische medewerker samen met de kindjes een ochtend of middag mee draaien in groep 1 van de basisschool. Hiervoor krijgt u een aparte brief. Het is wel belangrijk dat u als ouders aangeeft welke school uw kind naar toe gaat en per wanneer uw kind proef mag gaan draaien.

Open deur beleid:
Dit betekent, dat een kindje van de ene ruimte naar de andere ruimte mag gaan spelen. b.v. omdat daar nieuwe uitdagingen liggen voor het kind. Het kindje kan altijd weer terug naar zijn eigen groep naar zijn of haar eigen leidster. Ook geven we vve activiteiten aan in kleine groepjes in de andere ruimte, hierna gaan de kinderen en leidster weer terug naar hun eigen ruimte.

Samenvoegen van de groepen:
In de vakantie of op rustige dagen kan het zijn dat bso en kdv kinderen bij elkaar worden gevoegd. Dit mag alleen als het kind – ratio het toelaat. Ook wordt er naar de groepssamenstelling gekeken of wij het verantwoordelijk vinden en dat de veiligheid en aandacht voor het kind niet in het geding komt. Als dit voorkomt wordt er een handtekening van de ouder / verzorger gevraagd, wie het kind komt brengen. Door middel van een tekenlijst. Het samenvoegen van buitenschoolse kinderen en kinderdagverblijf kinderen mag tot maximaal twee kinderen ouder dan 4 jaar. De ouders van de 0 t/m 4 jaar geven hun toestemming door middel van een formulier bij de intake. Ouders behouden altijd hun recht om hun keuze aan te passen. Ook kan het samenvoegen van de groep aan het begin en einde van de dag plaat vinden.

Werkplan:
In ons werkplan zijn er een aantal onderwerpen verder uitgewerkt. Wij vinden het erg belangrijk om telkens zeer kritische naar onze opvang te blijven kijken. Dit werkplan mag u ten alle tijden opvragen.

Contact tussen groepsleid(ster) en ouders:
Wij stellen het contact met u zeer op prijs. Ouders blijven de primaire opvoeders die hun kind een aantal uren per dag aan onze zorg toevertrouwen. Uw kennis en ervaring over uw kind hebben wij nodig om dit goed te kunnen doen. Wij hebben de volgende contactmomenten:

 • bij het brengen en halen van uw kind
 • via het schriftje ( dagopvang) t/m 2 jaar.
 • via de maandelijkse nieuwsbrieven
 • via de oudergesprekken.
 • via de oudercommissie


De kinderen hebben een overdracht schriftje waarin de groepsleidster de belangrijkste dingen in vermeld ook wat het kind de dag door heeft gedaan. De ouders kunnen het dagritme van hun kindje hierin vermelden en alle andere informatie zoals, slaapgedrag, eetgedrag, ziekte, gewoontes van het kindje. Dit schriftje helpt ons om zo optimaal mogelijk op de verzorging aan te sluiten.

Zelf meenemen dagopvang:
De volgende zaken dient uw kind zelf mee te nemen:

 • Knuffel, speen, trappel / slaapzak.
 • Borstvoeding en flesvoeding, hoeveelheid poeder voor een dag tot week.
 • Extra set schone kleding.
 • Pantoffels/sloffen

Dit alles voorzien van een naam

Pantoffels/sloffen dagverblijf:
Met het oog op de hygiëne willen wij de kinderen pantoffels laten dragen. De leidsters lopen ook uitsluitend op pantoffels. Vanuit dit standpunt willen wij u ook verzoeken om bij het betreden van ons kinderdagverblijf ook hoezen over uw schoenen te dragen.

Warme maaltijd:
In ons kinderdagverblijf bieden we een warme maaltijd aan. Deze bestaat uit (verse groente, aardappelen / pasta / rijst , vlees en een toetje). Deze maaltijden worden vers bereid. Als u hiervan gebruik wilt maken wilt u het dan graag 1 week van te voren aangeven. De kosten zijn 7,10 per maaltijd.

Ziek melden:
Wanneer uw kind ziek is behoort hij/zij thuis te blijven. Uw kind zal dan extra aandacht nodig hebben, en dit zou niet kunnen zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen in de groep. Ook kan er besmettingsgevaar ontstaan voor de andere kinderen. Indien uw kind tijdens het verblijf aan ons kinderdagverblijf ziek wordt 38.5 graden, zullen wij contact met u opnemen en verzoeken uw kind op te komen halen. Als uw kind onverwachts thuis blijft, stellen wij het zeer op prijs als u ons dit telefonisch meldt. Het spreekt voor zich dat besmettelijke ziekten bij uw kind of andere familieleden direct aan ons gemeld moeten worden. De eerste drie ziekte dagen worden doorberekend.

Medicijngebruik:
Van alle kinderen zullen wij de persoonlijke gegevens verzamelen. Informatie omtrent medicijn gebruik, allergie, dieet (medische gegevens), werkadressen van ouders, arts, verzekeringen enz. zullen wij bijhouden. Wanneer u ons vraagt om kinderen medicijnen toe te dienen wordt gevraagd een medicijn verstrekkingsverklaring in te vullen. Wilt u er alstublieft aan denken wijzigingen hierin aan ons te melden!!

Deurprotocol:
Wij hanteren een deurprotocol om zo de kinderen en het personeel te beschermen.

Achterwacht:
Indien noodgevallen kan er altijd een achterwacht worden gebeld. Zij kunnen binnen 15 minuten ter plaatse zijn.

Vierogen-principe:
Wij hebben een protocol gemaakt over hoe we omgaan met het vierogen-principe. Wij vinden eerlijkheid en openheid naar ouders, kinderen erg belangrijk. We hebben dan ook in nauwe
samenwerking met de oudercommissie dit protocol opgesteld. Dit protocol zullen wij jaarlijks bekijken en zo nodig aanpassen.

Camera toezicht:
Op het oogappeltje werken we met camera’s. Om zo de veiligheid van de kinderen nog meer te kunnen garanderen. Doordat er camera’s zijn. Mogen de medewerkers alleen staan.
Er is een apart protocol gemaakt voor het camera toezicht.

Aansprakelijkheid:
Uw kind dient verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA - verzekering).
Het Oogappeltje is niet aansprakelijk voor achtergelaten eigendommen van u of uw kind.
Om uw kind te mogen vervoeren wordt u bij aanvang van de opvang gevraagd hiervoor schriftelijk
toestemming te geven.

Foto en filmmateriaal:
Voor het gebruiken van foto-filmmateriaal van uw kind, bijvoorbeeld voor de website van Het Oogappeltje, wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Betaling:
U krijgt vooraf een factuur die u voor de nieuwe maand moet voldoen.

Beëindiging zonder opzegtermijn door het kinderdagverblijf Het Oogappeltje:
Het contract kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van betalingsonmacht, faillissement, surseance van betaling, liquidatie e.d. Het contract kan eveneens worden opgezegd indien het kind zonder opgaaf van reden één week wegblijft of anders zins onzorgvuldig gebruik maakt van uw kindplaats. Het bij voortduring negeren en overtreden van de huisregels zoals vermeld in de informatie brochure zal ook leiden tot een schriftelijke opzegging waarbij geen opzegtermijn in acht genomen wordt.

Beëindiging / opzegtermijn:
Het opzegtermijn is twee maanden.

Standaard in de zorg:
Met het ondertekenen van het contract geeft de ouder / verzorger te kennen zich te hebben laten informeren over de kwaliteit van de kinderopvang binnen het dagverblijf Het Oogappeltje en daar mee in te stemmen.

Oudercommissie:
Ouders zijn binnen het dagverblijf Het Oogappeltje ook vertegenwoordigd in een oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de ouders te behartigen binnen het kader van de doelstellingen van Kinderopvang Het Oogappeltje. De oudercommissie heeft de bevoegdheid gevraagd en ongevraagd te adviseren m.b.t. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Klachten:
Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders een klacht hebben al zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Wij vragen u de klacht eerst voor te leggen aan de pedagogisch medewerker van uw groep. Mocht de behandeling van de klacht niet naar tevredenheid zijn dan volgt de stap naar de directie. De directie beantwoordt de klacht formeel schriftelijk binnen 10 dagen. Mochten ouders nog steeds niet vinden dat de klacht juist is afgehandeld, dan kunnen zij zich wenden tot de oudercommissie. Tenslotte biedt de organisatie de mogelijkheid dat ouders zich kunnen wenden tot de een externe klachtencommissie.

Haal en brengtijden:
U kunt uw kindje brengen op de afgesproken tijd. Zo zijn wij naar de ouders flexibel. De
gereserveerde uren die betaal je. Als je binnen 24 uur de uren afmeldt of wijzigt dan hoeft u de uren
niet te betalen. Deze regel hanteren we strikt!

Wij zijn gesloten op (Christelijke) feestdagen.

 • 1e en 2e Pasen
 • Hemelvaartsdag
 • 1e en 2e Pinksteren
 • 1e en 2e kerst
 • Koningsdag
 • 5 mei (om de 5 jaar gerekend vanaf 2010)
 • oudejaarsdag
 • nieuwjaarsdag


Valt u niet onder de wet kinderopvang:
Bent u een alleenstaande ouder of werkt alleen 1 van de ouders.
Dan kunt u gebruik maken van gesubsidieerde peutergroep plaatsen. U betaalt dan een inkomensafhankelijke maandelijkse ouderbijdrage.

Pedagogische Beleidsplan BSO

Datum: Herzien Mei 2015

Visie Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje
Het aanbieden van Christelijke kinderopvang van de leeftijd 4 t/m 13 jaar.

Missie kinderdagverblijf Het Oogappeltje
Een uitstekende relatie met de klant is voor ons vanzelfsprekend. In onze buitenschoolse opvang heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen en waarin de kinderen gestimuleerd worden te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Onze accommodatie en medewerkers voldoen aan de wettelijke normen voor de kinderopvang.

Voor de werknemers wil Het Oogappeltje een goede werkgever zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de geldende cao’s en ook op het gebied van arbeidsomstandigheden voldoen wij aan de normen. Wij hebben een open en heldere communicatie en een goede werksfeer.

Pedagogische hoofddoelstellingen Het Oogappeltje

 1. een pedagogisch klimaat te realiseren, waarin kinderen van 4 t/m 13 jaar de gelegenheid krijgen te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen.
 2. wij willen een kinderopvangvoorziening realiseren, waarin rekening wordt gehouden met de eigenheid van het kind en zijn (Christelijke) achtergrond.
 3. wij willen samenwerken met andere instanties mede vanuit het oogpunt van preventief handelen, bij kinderen die om extra zorg en aandacht vragen.


Een goed pedagogische klimaat
Om het welzijn van het kind te kunnen stimuleren heeft ons kinderdagverblijf een goed pedagogische klimaat. Dit klimaat zorgt er voor dat kinderen zich prettig voelen en gestimuleerd worden om te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

Pedagogisch klimaat bevat de volgende elementen:

 • veiligheid
 • aandacht voor kinderen
 • samen met andere kinderen
 • belonen en straffen
 • (christelijke) normen en waarden
 • zorgen voor kinderen


Veiligheid
Veiligheid wil ik onderverdelen in twee groepen. Fysieke veiligheid en psychische veiligheid. Fysieke veiligheid. Hieronder valt de inrichting van ons kinderdagverblijf zowel binnen als buiten. Alles is erop gericht dat het kind zich veilig voelt, ongestoord kan spelen en ontplooiingsmogelijkheden heeft. Het speelgoed sluit aan bij de belevingswereld van het kind. We bieden kind en ouder ruimte om voldoende te wennen. Dit wordt individueel per kind bekeken. Wij vinden het erg belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Psychische veiligheid is de relatie tussen kind en leidster. Dit is de basis voor het gevoel van veiligheid van het kind. Dit gevoel van veiligheid is de basisregel om te kunnen spelen, ontmoeten en ontwikkelen. De relatie tussen de kinderen onderling: voor het kind geeft de aanwezigheid van bekende kinderen een gevoel van veiligheid. Het groepsgevoel geeft een sterke basis om te kunnen spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen.

Wennen:
Wij vinden het belangrijk dat het kind zich prettig voelt bij ons. Het ene kind heeft daar meer tijd voor nodig dan het andere kind. Hierdoor hanteren wij een wenbeleid. Wij kijken samen met de ouders naar het kind en wat de behoefte van het kind is. Wij geven de ouders gelegenheid om samen met het kind te komen kijken, mee te spelen op de groep. Dit kan zich een aantal keren herhalen. Heeft het kind en de ouder behoefte om de uren rustig op te bouwen, dan geven wij hiervoor de ruimte.

Aandacht voor kinderen
De relatie tussen groepsleidster en kind is bepalend voor de kwaliteit van de opvang. Het is belangrijk dat de groepsleidster op een actieve en positieve manier met het kind communiceert. Dit betekent zowel verbaal als non verbaal actief reageert op signalen, vragen en behoeften van het individuele kind. Door deze positieve houding van de groepsleidster kan en wil het kind zich hechten aan de groepsleidster. Op basis van deze veiligheid en betrouwbaarheid durft het kind te gaan spelen, andere kinderen te gaan ontmoeten en op ontdekking te gaan. Wij hebben gekozen om met vaste leidsters te werken en geen invalteam te gebruiken.

Buienspelen buitenschoolse opvang
de kinderen van de buitenschoolse opvang spelen beneden. Met speciale buitenactiviteiten, kan de buitenschoolse opvang ook gebruikt maken van het dakterras. De kinderen mogen ook timmeren, onder begeleiding dit mag alleen beneden. Ook maken we uitstapjes lopend
of met de bus. Boodschappen halen voor een activiteit, gaan we naar de speeltuin, om meer speelruimte aan te bieden. Zodat jongens kunnen voetballen of activiteiten kunnen worden aangeboden waar meer speelruimte voor nodig is. Hiervoor is toestemming aan de ouders gevraagd door middel van een formulier.

Samen met andere kinderen
Positieve interacties tussen kinderen bevorderen het welzijn van het individuele kind. Door deze positieve ervaringen wordt de sociale competenties van het kind vergroot. De groepsleidster beschikt over vaardigheden om de interacties tussen kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Er worden groepsactiviteiten aangeboden b.v sjoelen, spelletjes spelen. om zo het samenspel te bevorderen.

Belonen en straffen
Het kind staat centraal in de opvang in ons dagverblijf. Met respect voor het kind wordt bij de groepsleidsters van geborgenheid, veiligheid en uitdaging. Om hiertussen een goed evenwicht te vinden hanteert het dagverblijf regels. Door het kind op een positieve wijze te leren omgaan met de regels, ervaart het kind deze regels al een natuurlijk onderdeel van de opvang. De groepsleiding gaat hierbij uit van het individu van het kind en overlegt regelmatig met de ouders over de toepassing van de regels.

(Christelijke) normen en waarden
Thuis voelen, is het belangrijkste bij ons dagverblijf. Daar maakt het kind nader kennis met normen en waarden, die zijn gericht op veiligheid, geloof, respect voor elkaar en ontplooiing mogelijkheden. De groepsleiding heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Zorgen voor kinderen
De buitenschoolse opvang neemt een deel van de opvoeding en verzorging over van de ouders. Het betreft hier de lichamelijke en emotionele verzorging. De groepsleidster heeft de ruimte en tijd om persoonlijke aandacht te besteden aan de verzorging van het kind.
Dit gebeurt in samenspraak met de ouders of verzorgers.

Bij emotionele verzorging gaat het erom dat het kind de gelegenheid krijgt zich geborgen te voelen, door de persoonlijke aandacht van de groepsleidster.

Achterwacht
Indien noodgevallen kan er altijd een achterwacht worden gebeld. Zij kunnen binnen 15 minuten ter plaatse zijn.

Kinderen met een handicap
Alle kinderen zijn welkom op het kinderdagverblijf, het moet wel in onze mogelijkheid liggen. Om de kinderen die extra zorg nodig hebben goed te kunnen begeleiden. Ons uitgangspunt is dit samen in overleg met de ouders / verzorgers te bekijken. Ook moet de veiligheid niet in het geding komen.

Dagopvang verticale groep 0 t/m 13 jaar
De kinderen worden opgevangen in een verticale groep (in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar). Maximaal 15 kinderen in de groep. We hebben hiervoor gekozen om de continiteit van de groep te kunnen waarborgen. De kinderen behouden hun eigen groep. Ze starten s’morgens in hun eigen lokaal met hun eigen vaste pedagogisch medewerkster. Ze draaien mee met de peutergroep en blijven na de peutergroep in hun eigen lokaal eten. S’middags kunnen we de kinderen meer uitdaging geven en andere materialen aanbieden. Zoals: hamertje tik, kralen, playmobil, treinen, zand, klei etc.

Om half 4 voegen de basisschool kinderen zich bij deze groep aan. Hierdoor leren de kinderen met jongere kinderen rekening te houden en ook leren ze zorg en naar elkaar om te leren kijken.

Op maandag t/m vrijdag wordt de leeftijd van de groep van 3 t/m 13 jaar gehanteerd.
Op zaterdag is de groepsleeftijd wel van 0 t/m 13 jaar.


Open deur beleid
Dit betekent, dat een kindje van de ene ruimte naar de andere ruimte mag gaan spelen. b.v. omdat daar nieuwe uitdagingen liggen voor het kind. Het kindje kan altijd weer terug naar zijn eigen groep naar zijn of haar eigen leidster.

Samenvoegen van de groepen
In de vakantie of op rustige dagen kan het zijn dat bso en kdv kinderen bij elkaar worden gevoegd. Dit mag alleen als het kind – ratio het toelaat. Ook wordt er naar de groepssamenstelling gekeken of wij het verantwoordelijk vinden en dat de veiligheid en aandacht voor het kind niet in het geding komt. Als dit voorkomt wordt er een handtekening van de ouder / verzorger gevraagd, wie het kind komt brengen. Door middel van een tekenlijst. Het samenvoegen van buitenschoolse kinderen en kinderdagverblijf kinderen mag tot maximaal twee kinderen ouder dan 4 jaar.

Ook kan het samenvoegen van de groep aan het begin en einde van de dag plaat vinden.

Contact tussen groepsleid(ster) en ouders
Wij stellen het contact met u zeer op prijs. Ouders blijven de primaire opvoeders die hun kind een aantal uren per dag aan onze zorg toevertrouwen. Uw kennis en ervaring over uw kind hebben wij nodig om dit goed te kunnen doen. Wij hebben de volgende contactmomenten:

 • bij het brengen en halen van uw kind
 • via de maandelijkse nieuwsbrieven
 • via de oudergesprekken.
 • via de oudercommissie


Pantoffels/sloffen buitenschoolse opvang
Met het oog op de hygiëne willen wij de kinderen pantoffels laten dragen. De leidsters lopen ook uitsluitend op pantoffels. Vanuit dit standpunt willen wij u ook verzoeken om bij het betreden van ons kinderdagverblijf ook hoezen over uw schoenen te dragen.

Warme maaltijd
In ons kinderdagverblijf bieden we een warme maaltijd aan. Deze bestaat uit (verse groente, aardappelen / pasta / rijst , vlees en een toetje). Deze maaltijden worden vers bereid. Als u hiervan gebruik wilt maken wilt u het dan graag 1 week van te voren aangeven. De kosten zijn 7,10 per maaltijd.

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is behoort hij/zij thuis te blijven. Uw kind zal dan extra aandacht nodig hebben, en dit zou niet kunnen zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen in de groep. Ook kan er besmettingsgevaar ontstaan voor de andere kinderen. Indien uw kind tijdens het verblijf aan ons kinderdagverblijf ziek wordt 38.5 graden, zullen wij contact met u opnemen en verzoeken uw kind op te komen halen.

Als uw kind onverwachts thuis blijft, stellen wij het zeer op prijs als u ons dit telefonisch meldt. Het spreekt voor zich dat besmettelijke ziekten bij uw kind of andere familieleden direct aan ons gemeld moeten worden.

Medicijngebruik
Van alle kinderen zullen wij de persoonlijke gegevens verzamelen. Informatie omtrent medicijn gebruik, allergie, dieet (medische gegevens), werkadressen van ouders, arts, verzekeringen enz. zullen wij bijhouden. Wanneer u ons vraagt om kinderen medicijnen toe te dienen wordt gevraagd een medicijn verstrekkings verklaring in te vullen. Wilt u er alstublieft aan denken wijzigingen hierin aan ons te melden!!

Deurprotocol
Wij hanteren een deurprotocol om zo de kinderen en het personeel te beschermen.

Vierogen-principe
Wij hebben een protocol gemaakt over hoe we omgaan met het vierogen-principe. Wij vinden eerlijkheid en openheid naar ouders, kinderen erg belangrijk. We hebben dan ook in nauwe samenwerking met de oudercommissie dit protocol opgesteld. Dit protocol zullen wij jaarlijks bekijken en zo nodig aanpassen. Dit hanteren wij op alle groepen.

Camera toezicht
Op het oogappeltje werken we met camera’s. Om zo de veiligheid van de kinderen nog meer te kunnen garanderen. Doordat er camera’s zijn. Mogen de medewerkers alleen staan. Er is een apart protocol gemaakt voor het camera toezicht.

Aansprakelijkheid
Uw kind dient verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA - verzekering). Het Oogappeltje is niet aansprakelijk voor achtergelaten eigendommen van u of uw kind. Om uw kind te mogen vervoeren wordt u bij aanvang van de opvang gevraagd hiervoor schriftelijk
toestemming te geven.

Foto en filmmateriaal
Voor het gebruiken van foto-filmmateriaal van uw kind, bijvoorbeeld voor de website van Het Oogappeltje, wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Betaling
U krijgt vooraf een factuur die u voor de nieuwe maand moet voldoen.

Beëindiging zonder opzegtermijn door het kinderdagverblijf Het Oogappeltje
Het contract kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van betalingsonmacht, faillissement, surseance van betaling, liquidatie e.d. Het contract kan eveneens worden opgezegd indien het kind zonder opgaaf van reden één week wegblijft of anders zins onzorgvuldig gebruik
maakt van uw kindplaats. Het bij voortduring negeren en overtreden van de huisregels zoals vermeld in de informatie brochure zal ook leiden tot een schriftelijke opzegging waarbij geen opzegtermijn in acht genomen wordt.

Beëindiging / opzegtermijn
Het opzegtermijn is twee maanden.

Standaard in de zorg
Met het ondertekenen van het contract geeft de ouder / verzorger te kennen zich te hebben laten informeren over de kwaliteit van de kinderopvang binnen het dagverblijf Het Oogappeltje en daar mee in te stemmen.

Oudercommissie
Ouders zijn binnen het dagverblijf Het Oogappeltje ook vertegenwoordigd in een oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de ouders te behartigen binnen het kader van de doelstellingen van Kinderopvang Het Oogappeltje. De oudercommissie heeft de bevoegdheid gevraagd en ongevraagd te adviseren m.b.t. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Klachten
Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders een klacht hebben al zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Wij vragen u de klacht eerst voor te leggen aan de pedagogisch medewerker van uw groep. Mocht de behandeling van de klacht niet naar tevredenheid zijn dan volgt de stap naar de directie. De directie beantwoordt de klacht formeel schriftelijk binnen 10 dagen. Mochten ouders nog steeds niet vinden dat de klacht juist is afgehandeld, dan kunnen zij zich wenden tot de oudercommissie. Tenslotte biedt de organisatie de mogelijkheid dat ouders zich kunnen wenden tot de een externe klachtencommissie.

Haal en brengtijden
U kunt uw kindje brengen op de afgesproken tijd. Zo zijn wij naar de ouders flexibel.

Wij zijn gesloten op (Christelijke) feestdagen.

 • 1e en 2e Pasen
 • Hemelvaartsdag
 • 1e en 2e Pinksteren
 • 1e en 2e kerst
 • Koningsdag
 • 5 mei (om de 5 jaar gerekend vanaf 2010)
 • oudejaarsdag
 • nieuwjaarsdag

 

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op