Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement bezoeken!

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen Kinderopvang:
Het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar (c.q de leeftijd waarop het kind het basisonderwijs start), afkomstig uit meerdere huishoudens.

Kinderdagverblijf: Dagopvang voor kinderen van ± 10 weken tot 13 jaar.

De directie: De directie van Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje.

Contractant: Het bedrijf, de instelling of de ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan.

De overeenkomst: De overeenkomst waarin tussen ouders / het bedrijf en Christelijke kinderdagverblijf Het Oogappeltje de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd.

Artikel 2:Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten aangegaan door Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje.

Artikel 3: De aannameprocedure en wachtlijst
Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagdelen. Indien dit, naar inzicht van de directie, om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, zal het kind in overleg op een ander dagdeel worden geplaatst of op een wachtlijst. In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet, met in acht neming van de voorrangsregeling welke beschreven staat onder artikel 4. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de directie.

Artikel 4: De voorrangsregeling
Aan de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds één of meerdere kinderen op onze kinderopvang zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen op onze kinderopvang zijn geplaatst. Aan een uitbreiding van het uren waarvoor een kind in eerste instantie op de kinderopvang is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de toelating van een kind, dat nog niet op de kinderopvang was geplaatst; dit ter beoordeling van de directie.

Artikel 5: Toelating van kinderen
Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar. De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor kinderdagverblijf Het Oogappeltje worden verstrekt.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst
De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, als mede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Artikel 7:  Inhoud en duur overeenkomst
Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind in het kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt, wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en geen buitenschoolse opvang gewenst is. Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren en gaat in per 1e of 15e van een kalendermaand. Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord, behoudt Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging
De overeenkomst voor het kinderdagverblijf eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment, dat het kind wordt toegelaten op de basisschool en geen buitenschoolse opvang gewenst is als ook bij het overlijden van het kind.

 

Artikel 9: contract uren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Het uren aantal per jaar mag u zelf bepalen. Elke maand wordt er een factuur verstuurd. De uren worden over een jaar verdeeld. U mag ten alle tijden een urenlijst opvragen op de locatie waar uw kind zich ingeschreven heeft. U kunt het uren aantal zowel naar boven als naar beneden bijstellen. Dit moet voor de 15e van de nieuwe maand anders gaat het nieuwe uren aantal de volgende maand pas in. Eind van het jaar wordt er gekeken hoeveel uur uw kind werkelijk heeft opgenomen. Is dit meer dan u heeft betaald dan krijgt u voor deze uren nog een extra factuur. Heeft u minder opgenomen dan u heeft gereserveerd dan bent u deze uren kwijt. De uren mogen niet meegenomen worden naar het nieuwe jaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het teveel of te weinig opgenomen uren.


Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind
Als een kind door ziekte, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand, niet op het kinderdagverblijf komt, dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ‘langer dan één maand niet naar het oogappeltje komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij de directie een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet bij Het Oogappeltje is geweest, moeten de ouders en/of het bedrijf het besluit nemen, of zij de voor dat kind gereserveerde plaats bij Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagdelen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 11: Zieke kinderen
Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen bij Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje worden de richtlijnen van de GGD opgevolgd.

Artikel 12: Betalingscondities
Voor elke door Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij de directie. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats, zoals vakantie. Wijzigingen in deze prijslijst zullen tenminste twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden. Betaling geschiedt maandelijks. Bij het kinderdagverblijf wordt er voordat de opvang heeft plaatsgevonden gefactureerd. Zodra de overeenkomst door zowel de directie als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van twee maanden. De contractant is het overeengekomen tarief over twee maanden (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan Christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje. Betaling van een factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in: Een eventuele mutatieaanvraag of nieuwe aanvraag voor opvang van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Christelijk Kinderdagverblijf het oogappeltje is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Christelijke kinderopvang het oogappeltje heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Zaakschade tot een bedrag van €50 valt niet onder de aansprakelijkheid van Christelijk kinderdagverblijf het oogappeltje en is niet claimbaar.

Artikel 14: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke Christelijk Kinderdagverblijf het oogappeltje redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 15 Klachtenregeling
Christelijk Kinderdagverblijf het oogappeltje heeft een externe klachtenregeling opgesteld.
Op verzoek kan een ouder / verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen.

Artikel 16: Slotbepaling
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.

Het Oogappeltje Yerseke
Kerkhoekstraat 20
4401 GD Yerseke
T 0113 - 57 4 698

Volg ons ook op
Het Oogappeltje Kapelle
Vroonlandseweg 47 D
4421 BW Kapelle
T 0113 - 34 46 53

Volg ons ook op